நூல்கள்

    குருதேவர் ஞாலகுரு சித்தர் அரசயோகிக் கருவூறார் அவர்கள் தம்முடைய மேற்பார்வையில் அச்சிட்டு வெளியிட்ட  புத்தகங்களை இங்கே காணலாம்.  மொத்த வெளியீடுகளில் எங்களுக்குக் கிடைத்தவை இங்கே தரப்படுகின்றன.

    Gurudevar, 12th Pathinen Siddhar Peedam, wrote hundreds of books on religion, medicine, social welfare, etc. He took special pains to print out these books under His direct supervision. Many of such books are hosted here in image format. Click on a link to view the book.

  கீழ்க் காணும் வகைகளின் கீழ் பல நூல்கள் அச்சாகி உள்ளன. மொத்தம் 36 நூல்கள் 7 பிரிவுகளின் கீழ் வைக்கப் பட்டு உள்ளன.