குருதேவர்

 
Gnanachariar_named.jpg 
   ஞானாச்சாரியார், குவலய குருபீடம், இந்துமதத் தந்தை, இந்து வேத நாயகம், தமிழினத்தின் தலைமை ஆச்சாறிய குருபீடம், குருதேவர், ஞாலகுரு சித்தர் அரசயோகிக் கருவூறார் அவர்கள் பற்றிய ஒரு சுருக்க விளக்க நூல்.